E
Tarvitsemme yhtenäisyyttä tilaamiseen – Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje rakentuu!
Kommentoi Yhtenäisen tietomallintamisen tilaajaohje –projektin tuloksia 26.4. mennessä!

Tulevaisuudessa tietomallit tulevat olemaan yhä erottamattomampi osa rakentamisen elinkaarta. Siksi tilaamisen käytäntöjä yhtenäistettävä, jotteivat tilaamisen toimintatavat kehity erilaisiin suuntiin tilaajatahosta riippuen. Jo nyt eri tilaajaorganisaatioilla on erilaisia tapoja tilaamiseen, ja tilaamisen kenttä on leviämässä useampaan eri osa-alueeseen rinnakkaishankkeiden kautta. Hankintavaihe on ratkaiseva tietomallien ja tietomallien sisältämän informaation hyödyntämiselle, sillä tässä vaiheessa pitkälti lukitaan tietomallien sisältö ja siten käyttömahdollisuudet myöhemmissä rakentamisen elinkaaren vaiheissa 

RYTV-hankeohjelman Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projekti on ensimmäinen askel kohti yhtenäistä tietomallintamisen tilaajaohjetta. Projektityön edetessä nousi selkeästi esille, että tarvitsemme ryhtiliikettä tietomallien tilaamiseen ja toimittamiseen!  

Vaatimuksina parempaan tietomallien tilaamiseen ja toimittamiseen ovat mm.  

  • Tilaajan on pystyttävä kuvaamaan tietomallien käyttötarkoitukset ja vaatimukset nykyistä paremmin 

  • Tietomallien tuottajien on kuvattava, miten tilaajan tarpeet aiotaan täyttää ja sitouduttava, että näin tapahtuu 

  • Tiedonvaihdon vaatimukset ja tietomalli- tai tiedonhallintasuunnitelman tietomallien edellyttäminen tilauskäytännöksi  

Projektityön edetessä todettiin myös, että kansainväliset standardit (esim. ISO19650) luovat perustellun viitekehyksen käytännöille. Standardit eivät ole merkittävästi ristiriidassa nykyisten kansallisten käytäntöjen kanssa, kuten YTV ja YIV, vaan ne tarjoavat viitekehyksen kehittää nykykäytäntöjä järjestelmällisemmiksi, samalla huomioiden rakennusalan olemassa olevat käytännöt Suomessa. Uusien toimintamallien käyttöönotto vaatii kehitystyötä kansallisella ja organisatorisella tasolla, mutta projektiryhmä uskoo yhteistoiminnan tehostuvan jatkossa, kun toimintamalli on laajasti sisäistetty ja otettu käyttöön. Standardeihin nojaaminen parantaa suomalaisten rakennusalan yritysten toimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ja helpottaa yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Nämä nostetaan esille Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projektin tuloksissa.  

Lisäksi projektiryhmä tunnisti jatkotyön yhtenä haasteena olevan paitsi työn laajuus myös erot käsitteissä eri toimialojen välillä sekä standardien ja alalle vakiintuneiden termien välillä. Vanhojenkäsitteiden jatkomäärittelyjä ja uusia käsitteitä varmasti tarvitaan, mutta niiden tulee olla perusteltuja ja ymmärrettäviä alan toimijoiden näkökulmasta. Muutoin on riski, että yhtenäistämistyö ei saavuta tavoitettaan, vaan luodaan lisää sekaannusta. Projektin selvitystyössä tunnistettiin myös riski, että luotaisiin liian monimutkainen ja raskas toimintamalli, josta ei saada vastaavaa hyötyä etenkään pienemmissä hankkeissa. Nähtiin kuitenkin, että hankintavaiheen määrittelyyn panostaminen nykyistä enemmän saadaan takaisin hyötyinä myöhemmissä suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon vaiheissa. Tilaamisen käytäntöjä voidaan myös helpottaa luomalla valmiita asiakirjapohjia ja ottamalla käyttöön määrittelyjä tukevia tietojärjestelmiä. 

Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projektin tuloksia esiteltiin huhtikuussa pidetyssä tilaisuudessa, jonka tallenne on nyt vapaasti katsottavissa. Tilaisuudessa esiteltiin tilaajaohjeen kehikkoa sekä erilaisia informaatiovaatimuksia, jotka projektitiimi identifioi tietomallintamisen tilaajaohjeen kannalta tärkeiksi.  

Yhtenäisen tietomallintamisen tilaajaohjeen kehityksen kannalta materiaalin kommentointini on merkittävää. Siksi olemme pidentäneet Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projektin kommentointiaikaa perjantaihin 26.4. asti! On tärkeää, että saamme mahdollisimman monen rakennetun ympäristön tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan parissa toimivan tilaajatahon sekä aiheen asiantuntijoiden kommentit projektissa esitettyyn kehikkoon ja suunnitelmiin jatkon varalta.  


Kommentointimateriaalit:

Materiaalikansio 

Kehikkopohja (Miro-alusta) 

Miro-alustan kehikkopohjan (pdf) kommentointia varten (HUOM! Lataa kehikkopohjan pdf omalle laitteellesi täyttöä varten. Pohja on ladattavissa myös materiaalikansiosta). Lisätty kommentoitaviin materiaaleihin 9.4..

Kommentointilomake (HUOM! Lataa kommentointitaulukko omalle laitteellesi täyttöä varten. Kommentointilomake on ladattavissa myös materiaalikansiosta)

Projektin lopputuotos esiteltiin 27.3. pidetyssä esittelytilaisuudessa. Voit katsoa esittelytilaisuuden tallenteen alta.

Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje -projektin esittelytilaisuus

Täytetty Excel-lomake ja mahdollinen kommentointu Miro-pdf pyydetään lähettämään Meeri Smolanderille osoitteeseen meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi 26.4. mennessä!

Lisätietoja projektista:

Hanna Leskinen, Arkance Systems

hanna.leskinen(a)arkance-systems.comE
Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projektin kommentointi käynnissä 19.4. asti!